70th Happy Independence Day India 2016 Quotes Speech Wishes Messages Images

70th Happy Independence Day of India 2016 Quotes Speech Wishes Messages SMS in English & Hindi | Independence Day Images Photos Pictures HD Wallpapers Greetings Cards for Whatsapp Status

*(Happy)* Raksha Bandhan {Status for Whatsapp} DP Images for Facebook Cover Photos

Happy Raksha Bandhan Status for Whatsapp | DP Images for Facebook Cover Photos- Like Mother’s Day and Father’s Day, there is one special day for the siblings and that day is Raksha Bandhan. The day celebrates the eternal bond between a sister and brother. Raksha Bandhan is also called Rakhi Purnima or simply Rakhi. The day is celebrated in many parts of India. Raksha Bandhan is related to Bhau-beej. The day is joyfully observed by Hindus and Jains. This year Rakhi will be celebrated on 18th August 2016, Thursday. The tradition of tying Rakhi to brother is going on since centuries. It is not a national holiday but it has religious roots.
ALSO SEE: Raksha Bandhan Quotes

Raksha Bandhan Whatsapp Status

Raksha Bandhan Status- Raksha Bandhan nothing can be cooler than updating your Whatsapp Status with a cute display picture with your sibling. Here we present you with Happy Raksha Bandhan Dp for Whatsapp. The format of the day goes as, Sister-Brother get together followed by tying of the decorative Rakhi on the wrist. Sisters perform aarti and mark tilak on the forehead on the brothers. On this auspicious occasion, brother promises to protect his sister from all the evil and to be with her in her thick and thin. Sister feeds her brother with sweets. The function ends with exchange of gifts, money, blessing and hugs.

Happy Raksha Bandhan DP Images

Happy Raksha Bandhan DP Images

Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn. ɱӓy ӓll ur Шishês coɱê truê ӓnd ɱӓy u hӓvê ӓll thê hӓppinêss of thê Шorld.

It Шӓs nicê groШing up Шith soɱêonê likê you – soɱêonê to lêӓn on, soɱêonê to count on… soɱêonê to têll on! – Ӓuthor UnknoШn

Hӓving ӓ sistêr is likê hӓving ӓ bêst friênd you cӓn’t gêt rid of. You knoШ Шhêrêvêr you go, I’ll bê ӓlШӓys thêrê.

Happy Raksha bandhan HD DP

Happy Raksha bandhan HD DP

Rӓkhi cêlêbrӓtions in full sШing. Ӓll thê brothêrs ӓnd sistêrs Kêêp thê bond groШing. Hӓppy RӓkshӓBӓndhӓn, Ӓ sistêrs lovê for brothêrs.

Thӓnks dêӓr Bhӓiyӓ for your Шӓrɱth ӓffêction & Your undêrstӓnding, ɱӓy our bond of lovê rêɱӓin forêvêr.

I ӓɱ lucky to hӓvê you both shoШêr ur blêssings on ɱê but you ӓrê êvên luckiêr you hӓvê got ɱê!!

Happy Raksha Bandhan Whatsapp DP

Happy Raksha Bandhan Whatsapp DP

Girl: Kӓl ɱêin tuɱhӓrê liyê rӓkhi lӓyi thi. Tuɱnê bӓndhШӓi kyun nӓhi? Clӓsic Ӓns: Boy: Ӓgӓr kӓl ɱêin têrê liyê ɱӓngӓlsutrӓ lӓu to kyӓ tu pêhên lêgi? bӓӓӓӓӓt kӓrti hӓi.

Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn To You. I ӓɱ Шӓiting to tiê ӓ Rӓkhi in your Шrist…

I ɱiss you vêry ɱuch noШ ӓs you ӓrê fӓr ӓШӓy in USӒ. ɱy blêssings ӓnd lovê ӓrê ӓlШӓys Шith you!!

Thê highlight of ɱy childhood Шӓs ɱӓking ɱy brothêr lӓugh so hӓrd thӓt food cӓɱê out his nosê. – Gӓrrison Kêillor

Rakhi DP Images

Rakhi DP Images

ɱӓy this ӓUspicioUs occӓsioN briNg yoU ӓLL thê prospêrity ӓNd good LUck iN yoUr Шӓy of Lifê. Hӓppy Rӓkshӓ bӓNdhӓN Sistêr.

I Cӓnnot Êxprêss HoШ ɱuch I ɱiss You. You Ӓrê Thê Grêӓtêst Sistêr. I Lovê You Vêry ɱuch.

ɱӓy this ӓuspicious occӓsion bring you ӓll thê prospêrity ӓnd good luck in your Шӓy of lifê. Hӓppy Rӓkshӓ bӓndhӓn Sistêr..

Raksha Bandan DP for Whatsapp

Raksha Bandan DP for Whatsapp

Ӓll for onê ӓnd onê for ӓll ɱy brothêr ӓnd ɱy friênd Шhӓt fun Шê hӓvê Thê tiɱê Шê shӓrê Brothêrs ’til thê ênd. – Ӓuthor UnknoШn

ɱissing you ӓ lot in this Rӓkshӓ Bӓndӓn. Sênding ɱy Шishês froɱ fӓr ӓШӓy. Шith lots of cӓrê.

It tӓkês tШo ɱên to ɱӓkê onê brothêr. – Isrӓêl ZӓngШill

Raksha Bandhan DP for Whatsapp

Raksha Bandhan DP for Whatsapp

I Шӓnt 2 têll u, during thê tiɱês Шhên Шê fought, ɱy lovê Шӓs in ӓ diffêrênt ɱood. Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn sШêêty!

You knoШ thӓt you ӓrê thê ɱost prêcious stonê in thê collêction of ɱy sêcrêt trêӓsurê.. Шishing you vêry Hӓppy Rӓkhi ӓnd bêst of luck for êvêry thing.

I Шӓnt to têll u, during tiɱês Шhên Шê fought, ɱy lovê Шӓs in diffêrênt ɱood. Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn!

Sistêr is soɱêonê Шho is cӓring ӓnd shӓring. Sistêr cӓn undêrstӓnd things you nêvêr sӓid. Shê cӓn undêrstӓnd pӓin Шhich is not visiblê to ӓnyonê. I lovê u sistêr. Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn sШêêty!

Raksha Bandhan Images DP

Raksha Bandhan Images DP

I sought ɱy soul, but ɱy soul I could not sêê. I sought ɱy God, but ɱy God êludêd ɱê. I sought ɱy brothêr ӓnd I found ӓll thrêê. – Ӓuthor UnknoШn

Ӓftêr ӓ girl is groШn, hêr littlê brothêrs – noШ hêr protêctors – sêêɱ likê big brothêrs. – Ӓstrid Ӓlӓudӓ

Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn to ɱy sШêêt sШêêt brothêr.

Raksha Bandhan Images for Whatsapp

Raksha Bandhan Images for Whatsapp

Thê ɱildêst, droШsiêst sistêr hӓs bêên knoШn to turn tigêr if hêr sibling is in troublê.

Thêrê’s no othêr lovê likê thê lovê for ӓ brothêr. Thêrê’s no othêr lovê likê thê lovê froɱ ӓ brothêr. – Ӓstrid Ӓlӓudӓ

Sis is soɱêonê Шho is cӓring n shӓring. Sis cӓn undêrstӓnd things u nêvêr sӓid. Shê cӓn undêrstӓnd pӓin, Шitch is not visiblê to ӓnyonê. I lovê u sis! Hӓppy Rӓkshӓ Bӓndhӓn

Raksha Bandhan Profile Picuture

Raksha Bandhan Profile Picuture

You ȃrê thê pêrson Шho holds ɱê in ɱy bȃd tiɱês, you ȃrê thê pêrson Шho dȃncês Шith ɱê in ɱy hȃppinêss. I cȃn’t rêcȃll êvên ȃ singlê dȃy Шhên you Шêrê ȃbsênt froɱ ɱy lifê. I rêȃlly lovê you.

Throughout thêsê yêȃrs, you hȃvê donê so ɱȃny things for ɱê. It hêlps ɱê knoШ dêêp doШn insidê hoШ ɱuch you cȃrê. I ɱȃy not sȃy it êvêrydȃy but I ȃdɱirê you ȃ lot. I fêêl richly blêssêd to hȃvê ȃ brothêr likê you. Hȃppy Rȃkshȃ Bȃndhȃn.

If I cȃn choosê ɱy brothêr in nêxt lifê, thên it Шill bê you. Lovê u bro, Hȃppy Rȃkshȃ Bȃndhȃn.

Thêrê is ȃ littlê boy insidê thê ɱȃn Шho is ɱy brothêr. Oh, hoШ I hȃtêd thȃt littlê boy ȃnd hoШ I lovê hiɱ too. Hȃppy Rȃkshȃ Bȃndhȃn.

Friênds coɱê ȃnd go, but you ɱy dêȃr brothêr, ȃrê ȃlШȃys thêrê! Hȃppy Rȃkshȃ Bȃndhȃn.

Rȃkhi is ȃ thrêȃd thȃt binds tШo souls in ȃ bond of lovê ȃnd joy forêvêr. Hȃppy Rȃkhi.

Soɱêtiɱês bêing ȃ brothêr is êvên bêttêr thȃn bêing ȃ supêrhêro ȃnd thê dȃy is todȃy. Hȃppy Rȃkshȃ Bȃndhȃn sis.

Happy Raksha Bandhan DP Images

Raksha Bandhan DP Images- The day is observed by Hindus and Jains all over the nation. Jains give threads to the devotees. The festival is also celebrated by many communities as a religious festival. The bond between a sister and a brother is very special nad to celebrate this eternal bond we observe Raksha Bandhan. Brother promises to protect her sister on his day and on all the coming days. Various fairs are held in Punjab to mark the occasion. The secular aspect of this day is observed among all people, irrespective of their religion in the states like West Bengal and Punjab. Now you can make your sister or brother happy even if they are miles away. Keep Happy Raksha Bandhan Whatsapp DP that are posted on this page. Your sibling will be overwhelmed with Raksha Bandhan Images.

Happy Rakhi DP

Happy Rakhi DP

Happy Rakhi Whatsapp DP

Happy Rakhi Whatsapp DP

Rakha Bandhan Funny DP

Rakha Bandhan Funny DP

Rakhi DP for Whatsapp

Rakhi DP for Whatsapp

Raksha Bandhan DP

Raksha Bandhan DP

Raksha Bandhan Whatsapp DP

Raksha Bandhan Whatsapp DP

Raksha Bandhan Whatsapp for DP

Raksha Bandhan Whatsapp for DP

Raksha Bandhan Whatsapp Images DP

Raksha Bandhan Whatsapp Images DP

Raksha Bandhan Whatsapp Pics DP

Raksha Bandhan Whatsapp Pics DP

Raksha Bandhan Facebook Cover Photos

Raksha Bandhan Facebook Cover- The festival of Raksha Bandhan falls on the full moon day of the Shravan month of the Hindu Iunisolar Nepali calendar. The day is specially observed in northern and western India and in major parts of Nepal. Tying Rakhi on this day symbolises sister’s love and concern for her brother. She prays for the well-being and prosperity of her brother. In return, brothers promises to protect her life-long. In this digital world where feelings are expressed with Images and Status, even you tell your sibling how special she/he is to you. Get exclusive collection of Raksha Bandhan Images for Facebook Cover and download it for free. Facebook Cover can be made more attractive with help of these Cool Raksha Bandhan Images.

Raksha Bandhan Cover Photos

Raksha Bandhan Cover Photos

Raksha Bandhan Facebook Cover Photos

Raksha Bandhan Facebook Cover Photos

Raksha Bandhan Facebook Cover

Raksha Bandhan Facebook Cover

Raksha Bandhan Facebook Images

Raksha Bandhan Facebook Images

Raksha Bandhan Photos for Facebook Cover

Raksha Bandhan Photos for Facebook Cover

Raksha Bandhan Facebook Cover Photos Free Download

Raksha Bandhan Facebook Cover Photos Free Download

Summary
Review Date
Reviewed Item
*(Happy)* Raksha Bandhan {Status for Whatsapp} DP Images for Facebook Cover Photos
Author Rating
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70th Happy Independence Day India 2016 Quotes Speech Wishes Messages Images © 2016 Frontier Theme