70th Happy Independence Day India 2016 Quotes Speech Wishes Messages Images

70th Happy Independence Day of India 2016 Quotes Speech Wishes Messages SMS in English & Hindi | Independence Day Images Photos Pictures HD Wallpapers Greetings Cards for Whatsapp Status

*Happy* Independence Day Status for Whatsapp & Facebook | Short Videos

Happy Independence Day Status for Whatsapp & Facebook in English & Hindi | Short Videos– We love to mark every special day with an image in Facebook, and Independence Day is no different.  Like every other festival, people take to Facebook and Whatsapp to wish and greet their friends and relatives and these visions are generally conveyed through HD images.  These images are freely available all over the Internet and are of high quality and extremely creative.  To keep with the latest trend of celebrating important festivals on social media, several websites offer attractive Independence Day Indian flap images for all types of social media platforms like Facebook, Twitter and Whatsapp.  This is the most common way of celebrating the spirit of Independence Day these days and so people go all out to download their favourite HD images for cover photo and display picture. Here we are going to provide you the latest Independence Day Whatsapp Status.

Happy Independence Day Status

Happy Independence Day Status

Independence Day Status for Whatsapp

Independence Day Whatsapp Status- One can find Independence Day Status in English all over the Internet. Whatsapp being the most used messenger and use by billions of people all over the world; it is common for people to take this platform to express their feelings of Nationalism and Gratitude towards their Motherland.  Not only people use these images as their DP, they also share thousands of pictures of Indian flag and picture messages conveying Independence Day wishes to their friends and relatives.  This practice is not only among common people, but also among corporates who use Independence Day pictures as their cover photo on their profile on Facebook and other social media platform. On this day people keep Independence Day Whatsapp Status and express their Love to the Motherland.

Independence Day 2016 Status

Independence Day 2016 Status

Independence Day Status for Whatsapp

Independence Day Status for Whatsapp

 • Frêêdoɱ is nothing but ȃ chȃncê to bê bêttêr.
 • Fêêl thê pridê of bêing thê pȃrt of such ȃ glorious nȃtion.
 • Jo log dusro ko ȃzȃdi nhi dêtê, unhê khud b iskȃ hk nhi hotȃ
 • Frêêdoɱ is ȃ Prêcious gift of our frêêdoɱ fightêrs.
 • Bê thê cȃusê of unity, Fight ȃgȃinst corruption, Flȃir thê flȃg of our nȃtion. Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy
 • Fêêl thê frêêdoɱ, Hȃppy Indêpêndêntly Dȃy.
 • Thousȃnds lȃid doШn thêrê livês so thȃt our country brêȃth this dȃy.. Nêvêr forgêt thêrê sȃcrificê.. Hȃppy Indêpêndêncê dȃy.
 • ɱȃy Шê ȃlШȃys rêɱȃin Indêpêndênt. Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy To You.
 • Othêr ɱight hȃvê forgottên, But nêvêr cȃn I, thê flȃg of ɱy country furls vêry high.. Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy!
 • Thê Frêê ɱȃn Is Шho Doês Not,Fêȃr To Go Thê Ênd Of His Thought.
 • Bêttêr rêɱȃin silênt, bêttêr not êvên think, if you ȃrê not prêpȃrêd to ȃct. – Ȃnniê Bêsȃnt
 • Libêrty is ȃlШȃys dȃngêrous, but it is thê sȃfêst thing Шê hȃvê.
 • Onê nȃtion,Onê vision,Onê idêntity,No nȃtion is pêrfêct, it nêêds to bê ɱȃdê pêrfêct.Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy!
 • Truê indêpêndêncê ȃnd frêêdoɱ cȃn only êxist in doing Шhȃt’s right.
 • Thousȃnds lȃid doШn thêrê livês so thȃt Шhy our country brêȃth this dȃy..Indêpêndêncê dȃy
 • Todȃy Шê ȃrê ɱilês ȃpȃrt but I Шȃnnȃ rêȃch ȃcross thê ɱilês ȃnd sȃy I’ɱ thinking of you in ȃ vêry spêciȃl Шȃy.. Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy..
 • Ȃsk not Шhȃt your country cȃn do for you. Ȃsk Шhȃt you cȃn do for your country. – John Fitzgêrȃld Kênnêdy
 • You givê ɱê your blood ȃnd I Шill givê you Indêpêndêncê! – Nêtȃji Subhȃsh Chȃndrȃ Bosê
 • Thosê Шho Шon our Indêpêndêncê bêliêvêd libêrty to bê thê sêcrêt of hȃppinêss ȃnd courȃgê to bê thê sêcrêt of libêrty.
 • Thê futurê dêpênds on Шhȃt you do todȃy – Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy!
 • So long ȃs you do not ȃchiêvê sociȃl libêrty, Шhȃtêvêr frêêdoɱ is providêd by thê lȃШ is of no ȃvȃil to you.. – B. R. Ȃɱbêdkȃr
 • Ȃn êyê for ȃn êyê only ênds up ɱȃking thê Шholê Шorld blind – ɱȃhȃtɱȃ Gȃndhi
 • Êconoɱic indêpêndêncê is thê foundȃtion of thê only sort of frêêdoɱ Шorth ȃ dȃɱn.
 • Lêt us coɱê togêthêr to fȃcilitȃtê our glorious nȃtion ȃnd fêêl proud to bê Indiȃn!Шish you ȃ Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy!
 • Шê shêd ɱȃny têȃrs to gêt this lȃnd, noШ fillêd it Шith sɱilês ȃnd hȃppinêss.
 • No nȃtion is pêrfêct in Шorld,it nêêds to bê ɱȃdê pêrfêct Hȃppy Indêpêndêncê dȃy..
 • I’ɱ product to bê ȃn Indiȃn – Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy!

Happy Independence Day Status for Facebook

Independence Day Facebook Status can be easily of availed by a simple search on Google.  One can also look for the images by just typing the keywords.  With one search thousands of high quality images will appear and you can select the one you like for your cover photo on Facebook, Whatsapp or Twitter.  You can also find some excellent images that have some great quotes, messages or poems written on them and you can also use them to share on Whatsapp on the Independence Day. So this was all about the Independence Day Status for Facebook in Hindi.

Independence Day Status

Independence Day Status

Independence Day Whatspp Status

Independence Day Whatspp Status

 • जाने कितने झूले थे फाॅसी पर, कितनो गोली खायी थी क्यु झुठ बोलते हो साहब, कि चरखे से आजादी आयी थी
  मैं देश भक्ति हूँ… साल में 2 बार आती हूँ
 • Nȃ poocho jȃɱȃnê ko, ki kyȃ huɱȃri kȃhȃni hȃin, Huɱȃri pêhchȃȃn to sirf yê hȃi ki huɱ Hindustȃni hȃi.
 • Yê ɱȃt puchho ki vȃtȃn nê tuɱhêin kyȃ diyȃ hȃi, yê puchho ki tuɱnê vȃtȃn kê liyê kyȃ kiyȃ hȃi ?
 • अब तक जिसका खून न खौला,वो खून नहीं वो पानी है जो देश के काम ना आये, वो बेकार जवानी है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई
 • न सर झुका है कभी.. और न झुकायेंगे कभी, जो अपने दम पे जियें…सच में ज़िन्दगी है वही. जिओ सच्चे भारतीय बन कर..15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई..
 • चड़ गये जो हंसकर सूली, खाई जिन्होने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं, जो मिट गये देश पर. हम उनको सलाम करते हैं..स्वतंत्रता दिवस की बधाई
 • आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, एक बार फिर से राष्ट्र की कमान, हम हिन्दुस्तानी अपने हाथ धरे, आओ स्वंतंत्र दिवस का सम्मान करें!
 • Nȃȃ poochho jȃɱȃnêy ko, Kyȃ hȃɱȃri kȃhȃni hȃin, Hȃɱȃri pêhchȃȃn to sirf yê hȃi Ki huɱ sirf hindustȃni hȃin..!! Jȃi Hind
 • Frêêdoɱ in thê ɱind, Fȃith in thê Шords.. Pridê in our Souls.. Lêts sȃlutê thê Nȃtion.. Our Indêpêndêncê Dȃy
 • It is dȃy to pȃy sȃlutê to ȃll thosê Шho bêcȃɱê thê rêȃson of this lȃnd. Hȃppy Indêpêndêncê.
 • Hȃppy Indêpêndêncê DȃyI’ɱ Proud To Bê Ȃ INDIȂN.. Шhêrê Ȃt Lêȃst I KnoШ.. I’ɱ Frêê..
Independence Day Whatspp Status

Independence Day Whatspp Status

 • On thê glorious dȃy of Indêpêndêncê Dȃy Hêrê’s Шishing your lifê Шill bê blêssêd Шith pêȃcê ȃnd hȃppinêss. Шish you ȃ Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy.
 • ɱȃy thê sun in his coursê visit no lȃnd ɱorê frêê, ɱorê hȃppy, ɱorê lovêly, thȃn this our oШn country! Hȃppy Indêpêndêncê Dȃy.
 • Ȃbhi tȃk pȃȃun sy chiɱti hȃinzȃnjêêrên ghulȃɱi ki.. Din ȃ jȃtȃ hȃi Ȃȃzȃdi kȃ,Ȃȃzȃdi nȃhi ȃȃti.
 • Ishq toh kȃrtȃ hȃin hȃr koyi ɱêhboob pê ɱȃrtȃ hȃin hȃr koyi, Kbhi Шȃtȃn ko ɱêhbub bnȃ kr dêko Tujh pê ɱȃrêgȃ hȃr koy!!!! Jȃi Ho Indiȃ

Independence Day Whatsapp Short Videos

Independence Day Short Videos to Send- Sometimes people also look for good picture messages to share with their bosses, colleagues and other respectable people.  These can be easily accessed from the web in various colours, creative looks, and sizes and with one line messages to poems and quotes. As they say, “A picture is worth a thousand words” even the most difficult to express feelings can be said through beautiful graphical images. Therefore, people from all quarters share motivational and patriotic messages through HD images. Most of the people also share these Videos of Independence on Whatsapp and Facebook In order to express their Love and affection towards the Country. Most of the people will be in search of Independence Day Short Videos. Below are some of the Videos of Independence Day those can be send on Whatsapp and Facebook.

Summary
Review Date
Reviewed Item
*Happy* Independence Day Status for Whatsapp & Facebook | Short Videos
Author Rating
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70th Happy Independence Day India 2016 Quotes Speech Wishes Messages Images © 2016 Frontier Theme